Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst van opdracht tussen Hogenkamp Advocaten en cliënt, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal Hogenkamp Advocaten cliënt hierover tevoren inlichten.
 4. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
 5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 6. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. In dit geval wordt het honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hogenkamp Advocaten, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Kostenramingen en honorariumafspraken zijn exclusief omzetbelasting.
 8. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met verschotten en/of declaraties van na overleg met cliënt ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 9. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hogenkamp Advocaten aan te wijzen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
 10. Indien cliënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is Hogenkamp Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd cliënt, nadat hij cliënt ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels-)rente en buitengerechtelijk incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 12. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Hogenkamp Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hogenkamp Advocaten in verband met die verzekering draagt.
 13. Indien een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 14. Op elke overeenkomst tussen Hogenkamp Advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 15. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.
 16. Klachten over de dienstverlening worden behandeld volgens de interne Kantoorklachten-regeling van Hogenkamp Advocaten. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Nederlandse Orde van Advocaten.